YRKESKOMPETENSBEVIS

 

Enligt lag från Transportstyrelsen måste alla yrkesförare komplettera sin "tunga" behörighet med yrkeskompetensbevis. Gäller för D/DE-körkort från 10 sept. 2008 och C/CE-körkort från 10 sept. 2009. Det nya yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart 5:e år.

  

  • GRUNDUTBILDNING: Den som tar D-körkort efter 10 sept 2008 och C-körkort efter 10 sept 2009 och ska arbeta som yrkesförare ska även ha en särskild grundutbildning i YKB på 140 timmar. För förare under 21 år gäller 280 timmar.

 

  • HÄVDVUNNEN RÄTT: Den som har D-körkort utfärdat före 10 sept.2008 och C-körkort utfärdat före 10 sept. 2009 får relatera till undantaget "hävdvunnen rätt" och skall kompletera med en fortbildning av YKB på 35 timmar.

I Sverige har vi en övergångsperiod för redan verksamma förare inom buss- och åkerinäringen på sju år så kallat hävdvunna rättigheter. Alltså ska bussförare vara klara med fortbildning i YKB före 10 sept 2015 och lastbilsförare före 10 sept. 2016.                                                                                                                                                          I övriga EU-länder gäller en övergångsperiod på tre år och EES-länder fem år. Svenska förare får framföra tungt fordon inom EU och EES enligt Svenska regler. (Det kan finnas risk för olik tolkning i olika länder vilket kan innebära onödiga stopp av transporter).

 

  • FORTBILDNING: Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen ge förare uppdaterring inom yrket samt större kunskap och förståelse av trafiksäkerhet och hur man som förare kan påverka säkerhet och miljövänligare transporter.

  

YKB-väst är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare av yrkeskompetensbevis. YKB-väst är ankutet till TYA och har samma innehåll i delkurserna som TYA, STR, SÅ och NTF.

YKB-väst erbjuder fortbildning i fem kurspaket, sju timmar vardera. De kan spridas över fem år eller genomföras under en kortare tidsperiod. Du som kund kan välja kurspaket i den ordning som passar bäst för dig.

YKB-väst tillhandahåller administration, planering, uppföljning och slutrapportering till Transportstyrelsen av yrkeskompetensbevis. Du får även intyg efter varje genomgången kurs med dokumentation om kursens innehåll.

 

YKB-väst startar med fortbildning av lastbilsförare. Vi rekomenderar att starta med YKB-västs kurspaket 1 "Lagar & regler" där information om YKB ingår.

YKB-väst har samma innehåll i varje kurspaket som TYA. Enligt Transportstyrelsen och EU-direktiv gäller att en förare med både C- och D-körkort kan välja att gå person- eller godsbefordran fortbildning av YKB.

 

Kurspaket 1. Sparsam Körning. Deltagaren får ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både ett miljöprespektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

 

Kurspaket 2. Godstransporter

Deltgaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för vikter och placering av gods samt lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Samt för persontransporter säkerställa passagerares säkerhet och bekvämlighet.

 

Kurspaket 3. Lagar o Regler

           Kursen tar upp Vägarbetstidlagen Arbetstidslagen Färdskrivaren Kör o vilotider m m 

 

 

Kurspaket 4. Ergonomi, kost och hälsa

Deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

 

Kurspaket 5. Säkerhet och kundfokus.

Syftet med kursen är att säkerställa kunskaperna om hur föraren kan utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och höja medvetenheten om risker i trafiken. Föraren ska kunna bedöma och agera i krissituationer. Delkursen lyfter även fram frågan om företagets anseende och förarens egna möjligheter att påverka detta.